Bijspijkerprogramma

TMO is een hogeschool en start dan ook met de aangeboden vakken op hbo-startniveau. Tijdens een informatieochtend, waarvoor de student wordt uitgenodigd, stellen we vast of de student voor de verschillende basisvakken op TMO over voldoende kennis beschikt. Dit doen we aan de hand van enkele toetsen die de student gaat maken. Uit de toetsen (Nederlands (spelling), Engels (grammatica) en Rekenen) kan blijken, dat een student mogelijk moeite ondervindt met een aantal vakken op TMO. In dat geval krijgt de student na de informatieochtend het advies om zijn kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Een van de mogelijkheden hiervoor is het volgen van een bijspijkerprogramma bij TMO.

Inhoud bijspijkerprogramma

Het bijspijkerprogramma dat TMO voor nieuwe studenten aanbiedt, bestaat uit drie vakken:

(spelling/formuleren).

Een bijspijkervak bestaat uit een reeks lessen die de studenten ondersteunt bij een aantal vakken uit het reguliere onderwijsprogramma van TMO. De bijspijkerlessen voor Engels zijn vanaf Najaar 2018 geïntegreerd in de reguliere lessen van IC1-Engels (lesweek 1 t/m 5). Er zijn daarom ook geen kosten meer aan verbonden. Wel zijn de lessen nu verplicht voor iedereen die een onvoldoende scoort op de entreetoets Engels. Je wordt automatisch ingeschreven voor dit bijspijkervak.

Voor Nederlands (BC0) en rekenen (FM0) worden de lessen apart van de vakken BC1 en FM1 aangeboden. Ze komen ook als apart vak in het rooster te staan en er zijn ook extra kosten verbonden aan het volgen van deze bijspijkervakken (zie tabel hierna). Inschrijving vindt plaats tijdens de opleiding, hierover word je in de eerste lesweek nader geïnformeerd.

Kosten bijspijkerprogramma

De kosten voor de verschillende vakken van het bijspijkerprogramma die je bij TMO kunt volgen, staan in onderstaande tabel. Als je je aanmeldt voor één of meerdere bijspijkervakken, ontvang je – indien van toepassing – automatisch een factuur.

Bijspijkervak Bijspijkerlessen tijdens semester 1
Rekenen (FM0)€  90,- (6 uur, lesblok 1, vanaf lesweek 3)
Nederlands (BC0)€  60,- (4 uur spelling /formuleren, lesblok 2)
Engels (IC1-Engels blok 1)10 uur (lesblok 1): onderdeel van het vernieuwde programma IC1-Engels/geen extra kosten.

TMO Fashion Business School behoudt het recht om bij minder dan 5 aanmeldingen voor een bijspijkervak (FM0/BC0) het betreffende bijspijkervak te annuleren. Alleen dan vindt creditering plaats of restitutie van gelden als de factuur al betaald is.

Adviestabel

Op basis van door TMO ontwikkelde (entree)toetsen en/of het advies van de docent, wordt beoordeeld of we verwachten dat je moet bijspijkeren. Hiervoor wordt een tabel als uitgangspunt gebruikt (zie bijlage hierna).

Let op: het volgen van één of meerdere vakken uit het bijspijkerprogramma is niet verplicht, maar wordt door TMO wel dringend geadviseerd. Uitzondering hierop is Engels: haal je een onvoldoende voor de entreetoets voor Engels, dan is deelname aan de bijspijkerlessen IC1-Engels (basisgrammatica) in lesblok 1 verplicht.

VakBepaling niveauAdvies bijspijkerprogramma
Engels
(IC1-Engels)
 • Mbo met een voldoende voor het examenvak Engels
 • Havo met een voldoende voor het examenvak Engels
 • Vwo met het examenvak Engels
 • Als het vak IC1-Engels in lesblok1 te moeilijk blijkt, kun je je t.z.t. aanmelden voor het bijspijkervak IC1-Engels in lesblok 2.
 • Mbo zonder het examenvak Engels
 • Mbo met (mogelijk) een onvoldoende voor het examenvak Engels
 • Havo met (mogelijk) een onvoldoende voor het examenvak Engels
 • Je kunt starten met IC1-Engels. Heb je moeite met dit vak in lesblok 1, dan adviseren we je dringend om je na lesblok 1 in te schrijven voor het bijspijkervak IC1-Engels in lesblok 2.
Rekenen
(FM0)
 • Rekentoetsen TMO voldoende Rekenvaardigheden 1: 18 vragen, …fout* (norm: max. 4 fout)
  Rekenvaardigheden 2: 8 vragen, …fout* (norm max. 2 fout)
  Beide toetsen moeten voldoende zijn.
 • Op basis van de toetsuitslag, hoef je het bijspijkerprogramma niet te volgen. In de 2e lesweek weet je echter beter wat het vak FM1 inhoudt. Bespreek desgewenst in die week met de docent van FM1 of deelname aan FM0 verstandig is.
 • Rekentoetsen TMO onvoldoende Rekenvaardigheden 1: 19 vragen, …fout* (norm max. 4 fout)
  Rekenvaardigheden 2: 8 vragen, …fout* (norm max. 3 fout)
  Beide toetsen moeten voldoende zijn.
 • Op basis van de toetsuitslag, krijg je het advies het bijspijkerprogramma te volgen. In de 2e lesweek weet je echter beter wat het vak FM1 inhoudt. Bespreek in die week met de docent van FM1 definitief of deelname aan FM0 verstandig is.
Nederlands:
spelling
(BC0-spelling)
 • Spellingtoets TMO voldoende
  Taalvaardigheid: 30 vragen, …fout* (norm: max. 8 fout)

 

 • Je mag het bijspijkervak BC0-spelling volgen, maar het hoeft niet. Heb je moeite met BC1-schriftelijk in lesblok 1, dan adviseren we je dringend om je na lesblok 1 in te schrijven voor het bijspijkervak BC0-formuleren in lesblok 2.
 • Spellingtoets TMO onvoldoende
  Taalvaardigheid: 30 vragen,…fout* (norm: max. 8 fout)

 

 • Je wordt geadviseerd je in te schrijven voor het bijspijkervak Nederlands-spelling (BC0-spelling) in lesblok 1. Heb je moeite met BC1-schriftelijk in lesblok 1, dan adviseren we je dringend om je na lesblok 1 in te schrijven voor het bijspijkervak BC0-formuleren in lesblok 2.

* Toetsinzage is niet mogelijk en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

21+
 • De student maakt een 21+-toelatingstoets en krijgt separaat van dit formulier een bindend advies van de examencommissie van TMO.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over het bijspijkerprogramma, dan kun je die stellen tijdens de informatiedag, waarvoor je bent uitgenodigd.  Heb je daarna nog vragen, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van TMO:
T 0343 416480
E info@tmo.nl

Let’s meet
Volgende open dag

okt13

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017